Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale

Seyit Onbaşı Parkı Kira İhale İlanı

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU :

MADDE:1- Eceabat ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Çamburnu Mevkii sahil kesiminde, Seyit Onbaşı Parkının güney kısmında,  155 ada 1 parsel numaralı taşınmaza bitişik, uygulama imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmış ve bu maksatla düzenlenmiş, toplam 6.351.m2 kamusal alan üzerindeki hizmet unsurlarının kafeterya, çay bahçesi, plaj ve günübirlik alan olarak işletilmek üzere 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.    

İHALENİN TARİHİ

MADDE:2- İhale 23/06/2021 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediye Hizmet binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

İHALENİN USULÜ

MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ

MADDE:4- İhaleye katılmaları uygun olan isteklilerin, 6’ncı maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 23/06/2021 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNATLAR

MADDE:5- İhaleye ilişkin:

 1. a) İhale Muhammen Yıllık Kira Bedeli:000,00.- (ellibin) TL’dir.
 2. b) İhale Geçici Teminatı: İhale isteklilerinin ihaleye katılmaları için yatırmaları gereken ihale geçici teminat tutarı 4.500,00.-TL’dir. (Üç yıllık muhammen kira bedeli toplamının %3’ü nispetindedir.) Üzerine ihale kalan ihale yüklenicisi tarafından sözleşme öncesinde kesin teminata çevrilir. Üzerine ihale kalmayan isteklilerin teminatı ihale sonrası ilgilisine iade edilir.
 3. c) İhale Özel Teminatı: İhale üzerinde kalan ihale yüklenicisinden sözleşmenin tanziminden önce alınır. Kira konusu tesiste mevcut demirbaş mahiyetindeki unsurların kira süresince tam, sağlam ve iyi halde bulundurulmaları, kira süresi hitamında tahliye anında ilk teslim edildikleri şekilde muhafazasını sağlamak, tahliye anında demirbaşın muhtemel hasarlarına karşı tamir, bakım, onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sözleşmeye bağlanacak ihalenin bir yıllık kira bedeli toplamının 1/4’ü nispetinde özel teminat alınır. Kira bedelinin sözleşmeye uygun olarak süresinde ödenmemesi, tahliye anında tesisteki demirbaş üzerinde yıpranmaya bağlı herhangi bir değer kaybı, tahribat, eksiklik gibi durumların saptanması halinde hesap edilecek tutar özel teminattan belediye tarafından mahsup edilebilecektir.
 4. d) İhale Kesin Teminatı: İhale üzerinde kalan ihale yüklenicisinden, yapılacak tebligatı müteakip sözleşmenin tanziminden önce alınır. İhale yılık kira bedeli 3 (üç) yıllık toplamının % 6’sı nispetinde hesap edilir.Teminat olarak kabul edilecek değerler, 2886 sayılı Yasanın 26’ncı maddesinin (a) ve (b) fıkralarında öngörülen değerlerdir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:6- İhaleye katılmak için gerekli şartlar ve belgeler aşağıda açıklanmıştır. Sunulacak belgelerin ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış, asıl veya aslının noter tasdikli sureti olması zorunludur.

Gerçek kişilerde                   :

 1. Kanuni ikametgah belgesi.
 2. Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. İhaleye katılacak kişinin ve varsa birlikte yaşadığı eşinin Belediyeye ödeme süresi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 5. Şartname bedeli olan 1.000,00.- (bin) TL.nin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 6. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
 7. İhaleleye girmekten yasaklı olmadıklarına dair taahhütname verilmesi.

Tüzel kişilerde                                 :

 1. Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin nüfus cüzdan sureti ile imza sirküleri.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğine dair belge.
 5. Tüzel kişiliğin ve ortaklarının belediyeye ödeme süresi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 6. Şartname bedeli olan 1.000,00.- (bin) TL.nin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 7. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

MADDE:7- Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir, 1.000,00.- (bin) TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

İlan olunur.

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale