Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale

Çamburnu Parkı Mobil Büfe İhale İlanı

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            MADDE:1- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Çamburnu Parkında mevcut takribi 12.m2 yüzölçüme sahip mobil büfe, vatandaşlarımızın temel ve zorunlu gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla ve işbu şartname hükümleri gereği işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

 

            İHALENİN TARİHİ

MADDE:2- İhale 22/05/2020 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

 

İHALENİN USULÜ

MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ VE ŞEKLİ

MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 7’nci maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 22/05/2020 Cuma günü saat 14.00’ye kadar Eceabat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ihaleye katılma belgeleri ile müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 100,00.- (yüz) TL bedel ile temin edilebilir.

 

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE:6- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 600,00.- (altıyüz) TL olup, %3 geçici teminatı 648,00.- (altıyüzkırksekiz) TL dir. Kati teminat toplam ihale bedelinin %6’sı tutarındadır. Özel teminat ihale aylık kira bedelinin 3 (üç) aylık tutarıdır.

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:7- İhaleye katılmak için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

Gerçek kişilerde                       :

 1. Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.
 2. Kimlik aslı ve fotokopisi.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 5. Kesinleşmiş vergi borcu ve sigorta borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınmış belgeler.
 6. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 7. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

 

Tüzel kişilerde                          :

 1. Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge.
 3. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin kimlik ve kimlik fotokopisi ile imza sirküleri.
 4. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 5. İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğine dair belge.
 6. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 7. Kesinleşmiş vergi borcu ve sigorta borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınmış belge.
 8. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 9. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

 

Duyurur.

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale