Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Belediyemize ait 3. nolu mesken kiralama ihalesi

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

                        İHALENİN KONUSU

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesi’ne ait, Kemalpaşa Mahallesi, Harmanlık Mevkiinde tapunun pafta 29.28.H.a., pafta, 46 ada, 1 parsel numaralı, “Avlulu 6 Blok 20 daireli kargir binalar ve 2 kömürlük” vasfındaki 1686,46.m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan her biri 1/20 arsa paylı, A-B-C halindeki üç blok ve toplam 12 adet bağımsız bölüm meskenden halihazırda boş durumda bulunan ve aşağıda özellikleri verilen mesken,  2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilecektir.

S/NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
1 B Blok, birinci kat, bağımsız bölüm 3 nolu mesken

 

            İHALENİN TARİHİ

MADDE:2- İhaleler 26.11.2021 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Hizmet binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

 

            İHALENİN USULÜ

MADDE:3– İhale 2886 sayılı yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

            İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ

MADDE:4- İhaleye katılmaları uygun olan isteklilerin, 6’ncı maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 26.11.2021 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

           

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE:5- Kira konusu meskenin ihalesine esas aylık muhammen kira bedeli 500,00.- (beşyüz) TL olup, %3 geçici teminatı 180,00.-(yüzseksen) TL dir. Kati teminat toplam ihale bedelinin %6’sıdır.

           

            İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:6- İhaleye katılmak için aşağıda belirtilen nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Beyan edilen belgelerin sahte ve gerçeği yansıtmadığının idarece tespiti halinde yapılmışsa ihale bozularak geçici teminatı, düzenlenmişse kira sözleşmesi fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  2. Tebligat yapılmasına esas ikametgah belgesi.
  3. Eceabat ilçe merkezinde kendisinin veya birlikte yaşadığı aile fertlerinden herhangi birine ait mesken bulunmadığını beyan eden belge.
  4. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  5. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
  6. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

MADDE:7- 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Aksi halde Yasanın ilgili hükmü uygulanır.

 

MADDE:8- Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

İlan olunur.

 

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale