Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Otopark Kira İhale İlanı

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALENİN KONUSU

MADDE:1- İlçemiz Cumhuriyet Meydanında mevcut orta refüjde bulunan, toplam 20 (yirmi) araçlık park yeri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesi hükümleri gereği, otopark olarak işletilmek üzere düzenlenecek ihale ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

            İHALENİN USULÜ

MADDE:2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci ve devamı maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

İHALENİN YERİ, TARİHİ VE MÜRACAAT SÜRESİ, MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI

 

MADDE:3- İhalenin yeri, tarihi, saati, son müracaat süresi, ihale muhammen aylık kira bedeli ve ihale %3 geçici teminat tutarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KİRA KONUSU OTOPARK ALANI

İHALE YERİ

İHALE TARİH VE SAATİ

İHALEYE SON MÜRACAAT TARİH/SAATİ

İHALE MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ

İHALE %3 GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

 

Cumhuriyet Meydanı otopark alanı

(20 araçlık)

Bld. hizmet binası meclis toplantı salonu

08.11.2019

14:30

08.11.2019

14:00

600,00.-TL

648,00.-TL

 

              İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, geçici teminat tutarlarını belediyenin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesabına yatırarak 4’üncü maddede belirtilen ihaleye katılma belgelerini de eklemek suretiyle ihaleye son müracaat süresine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat ederek ihaleye katılma belgesi almaları ve ihale esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

            İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:4- İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

            Gerçek kişilerde                        :

a) Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.

b) Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi.

c) İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

d) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.

e) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

f) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz. (100,00.-TL)

Tüzel kişilerde                                          :

a) Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.

b) Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olması halinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge.

c) Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin kimlik belgesi ile imza sirküleri.

d) İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

e) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.

f) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz.

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz. (100,00.-TL)

 

MADDE:5- 2886 sayılı yasanın 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış olursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılırsa bozularak kati teminat gelir kaydedilir.

İlan olunur. 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale