Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Astsb Bçvş Ahmet TOPRAKKARIŞTIRAN Parkı İşyeri İhalesi

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesine ait Şehit Astsb Bçvş Ahmet TOPRAKKARIŞTIRAN Parkını teşkil eden Eceabat ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde, tapunun 93 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut 24.m2 yüzölçümlü dükkan 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

İHALENİN TARİHİ

MADDE:2- İhale 31/10/2019 tarihi saat 14:45’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

İHALENİN USULÜ

MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ VE ŞEKLİ

MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 7’nci maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 31/10/2019 tarihi saat 14:00’ye kadar Eceabat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ihaleye katılma belgeleri ile müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 250,00.- (ikiyüzelli) TL bedel ile temin edilebilir.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE:6- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 1.000,00.- (bin) TL olup, %3 geçici teminatı 1.080,00.- (binseksen) TL dir. Kati teminat toplam ihale bedelinin %6’sı tutarındadır. Özel teminat ihale aylık kira bedelinin 6 (altı) aylık tutarıdır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:7- İhaleye katılmak için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

Gerçek kişilerde :

Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.

Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi.

İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.

Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

Dükkanının kullanım amacının beyan edildiği belge.

Tüzel kişilerde :

Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.

Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge.

Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin kimlik belgesi aslı ve fotokopisi ile imza sirküleri.

İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğine dair belge.

Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.

Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

Dükkanının kullanım amacının beyan edildiği belge.

İlan olunur.

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale