Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Akaryakıt İstasyonu Kiralama İhale İlanı

AKARYAKIT İSTASYONU KİRAYA VERİLECEKTİR

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İHALENİN KONUSU

MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediye Başkanlığı’na ait Eceabat ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 233 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut faal durumdaki akaryakıt istasyonu tesisi, aynı amaçla işletilmek üzere 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İHALENİN TARİHİ

MADDE:2- İhale 31.05.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Hizmet binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

İHALENİN USULÜ

MADDE:3- İhale 2886 sayılı yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.

İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ

MADDE:4- İhaleye katılmaları uygun olan isteklilerin, 6’ncı maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 31.05.2019 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye Başkanlığı’na müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

MADDE:5- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 55.658,00.- (ellibeşbinaltıyüzellisekiz) TL olup, %3 geçici teminatı 200.369,00.- (ikiyüzbinüçyüzaltmışdokuz) TL dir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ

MADDE:6- İhaleye katılmak için gerekli şartlar ve belgeler aşağıda açıklanmıştır. Sunulacak belgelerin asıl veya aslının noter tasdikli sureti olması zorunludur.

  • a) Kanuni ikametgahı olması.
  • b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  • c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tüzel kişiler için T.C. Yasaları çerçevesinde kurulu Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişi olmak.
  • d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
    • 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    • 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  • e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    • 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • f) Ortak teklif verilmesi halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin yukarıdaki bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler.
  • g) Ortak teklif verilmesi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi istenir) ayrıca ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalanması.
  • h) Vekaleten ihaleye katılma halinde teklifte bulunacak kişi ve istekli tarafından düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten iştirak edecek olanın Noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
  • i) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.
  • j) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
  • k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
  • l) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.
  • m) İhaleye isteklisi gerçek veya tüzel kişinin, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından lisans verilmiş Türkiye’de yerleşik, ülke içinde en az 10 (on) yıldır faaliyet gösteren yerli veya yabancı menşeli akaryakıt dağıtım kuruluşundan biri olduğuna dair güncel belge.
  • n) Ekli örneğe uygun esaslara göre hazırlayacakları teklif mektubu.
  • o) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair dekont veya banka geçici teminat mektubu.
  • ö) İhale dokümanının 1.000,00.-TL karşılığında satın alındığına dair makbuz.
  • p) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarının, demirbaş tüm mal ve malzemenin görüldüğüne, durumlarının peşinen kabul edildiğine dair ihale yüklenicisi tarafından imzalanmış beyanname.

MADDE:7- Bu işe ait şartname ve ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Eceabat Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü, Eceabat/Çanakkale adresinde görülebilir ve 1.000.-(bin)TL ücret mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

Eceabat Belediyesi Tlf :0-286-8141242

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale